Landalapojkarnas historia.

Starten och syftet

Gamla Landalapojkar bildades den 6 mars 1945. Som den viktigaste initiativtagaren till föreningen framhålls Alfons Lindblom, med god hjälp av Erik Jansson, Robert Norrman och Rudolf Karlsson, alla bosatta i Landala. Ett förberedande möte hölls på restaurang Viktoria, varefter det första annonserade sammankomsten ägde rum i Hvitfeldtska Läroverkets musiksal. Vid detta tillfälle valdes den första styrelsen och snart hade 150 personer blivit medlemmar. En del av dessa hade redan flyttat från Landala, men majoriteten var fortfarande Landalabor. De flesta medlemmarna var i 50-årsåldern. Initiativtagarna var i allmänhet småföretagare och lägre tjänstemän, medan flertalet av medlemmarna var arbetare. Många kände varandra från idrottsrörelsen och särskilt då från Landala IF. Dessa hade föreningsvana vilket var viktigt när GLP påbörjade sin verksamhet.

Grunden för den kommande verksamheten beskrivs i den första paragrafen av stadgarna: ”Föreningens ändamål är att vara en sammanhållande länk mellan dem, vilka äro födda och/eller bott eller bor här idag, eller ha gått i skola i Landala, eller av person som på annat sätt är intresserad av Landala och föreningen. Av att samla och bevara minnen från stadsdelen samt arbeta för densamma”.

De tidiga åren

Föreningens första ordförande var Arthur Lindskog som satt kvar fram till 1963. I den första styrelsen fanns också Arthur Lund som kom att vara styrelsemedlem i sammanlagt 38 år och haft en enormt stor betydelse för föreningen. Styrelsen drog upp de organisatoriska formerna och ordnade sammankomster för medlemmarna. För att stärka sammanhållningen och öka synbarheten utåt tog man fram en fana med namnet och en bild av Landala Vattentorn, och även ett bordsstandar.

Ändamålet i stadgarna satte en stark prägel på föreningen från början. Gamla Landalapojkars strävanden i dessa avseenden gjorde att man medvetet började byggde upp ett fungerande arkiv med tavlor, bilder, böcker, artiklar, tidskrifter och tidningsurklipp som belyser Landala och dess utveckling. Detta har även resulterat i egen produktion av litteratur om Landala. Allt detta finns i klubblokalen på Landalagatan, där det mest imponerande är en mycket betydande samling av fotografier som omfattar cirka 60 A4-pärmar.

Förutom missionen att bevara minnet av det Gamla Landala var också den sociala sammanhållningen viktig. Till en början hade man en sammankomst i månaden, vilket så småningom kom att utökas. För större tillställningar användes först Landalagården innan Chalmers tog över det området. Från 1946 svarade man också för att sätta upp en julgran på Kapellplatsen. En tidig aktivitet var också Gökotta på Kristi Himmelfärdsdagen. Man samlades då på Kapellplatsen 07.00 för gemensam marsch bakom fanan till Trollspisen, där det sjöngs och musicerades. Trollspisen ligger på Högåsberget ovanför Näckrosdammen.

I början av 1950-talet hade GLP fått i gång ett cabarégäng bestående av 15-20 medlemmar. Cabarégänget var en stor attraktion som uppförde sina stycken på Studentkåren där det var stor efterfrågan på biljetter. Föreningen hade då också en 11-mannaorkester.

1960-talet och framåt

Efterhand utökades mötesfrekvensen som så småningom resulterade i att man började träffas ”på torsdagar vid middagstid” – sannolikt vid lunch. Den förste ordföranden, Arthur Lindskog, efterträddes 1963 av Arthur Lund. Därefter har ordförandeposten innehafts av Curt Johannesson, Rune Anderberg och Bengt Hanegren som är vår ordförande år 2023. Efter det att Landalagården inte längre fanns kvar började man avhålla större sammankomster i Blåbands-föreningens lokaler på Erik Dahlbergsgatan. På 1960-talet spelade man ett spel som man i brist på ett officiellt namn kallade Landala-spelet. Lite senare etablerades namnet på spelet till Bingo. Det är mycket möjligt att GLP var en av de svenska pionjärerna för det spel som senare blev jättestort.

Efterhand anordnades två större festligheter varje år. Det ena var Luciafirande och det andra De Gamlas Fest. Till den senare tillställningen inbjöds även Landalabor som inte var medlemmar. Båda arrangemangen genomfördes i samarbete med Gamla Landalaflickor som bildades två år efter GLP. Senare tillkom också Julmarknad och dansaftnar tillsammans med Landalaflickorna. Så småningom kom många av de gemensamma arrangemangen att förläggas till en samlingslokal vid Dr Fries Torg.

Vår och höst genomförde GLP också tvådagars Öppet Hus med visning av lokalerna och bildvisning. För att främja hälsan med motion etablerades också sektioner för boule och bowling, där man också korade klubbmästare. Med tiden blev GLPs Gökotta mindre ambitiös än när man vandrade till Trollspisen. Det vanligaste målet blev då skogspartiet vid Vattentornet ovanför Annedal. Man ägnade sig också åt studiebesök och utflykter. Att det ofta förelåg ett ambitiöst program visas av att det våren 2000 genomfördes studiebesök vid Idrottsmuseet, Allégården, Volvo Museum och en vandring i Landala Egna Hem. Man gjorde också längre resor både inom och utom landet.

 Exempel på aktiviteter och deltagare

 Åren kring millennieskiftet 2000 verkar ha kännetecknats av särskilt omfattande verksamhet. År 2004 redovisas ett stort antal aktiviteter. Att de också var välbesökta framgår av deltagarsiffran vid respektive tillfälle i sammanställningen nedan.

 

Revy på Lorensbergsteatern – Fritt fall 35 personer

Odd Fellow Orden. Guidad visning i lokalerna. Kaffe och landgång 22 personer

 Rondo. Lill-Babs Jubileumsshow: Femtio år i lyxförpackning 40 personer

Guldhedens Vattentorn. Utsikt + fika 23 personer

Lilla Änggården. ”Dramatiserad visning” 23 personer

Film Allégården: Landala förr och nu. 30 personer

Casino Cosmopol. Lunch, guidad rundvisning och spelpresentation 33 personer

Lisebergsteatern. Skrattfars ”Stulen kärlek” 48 personer

Gothia Towers. Guidad rundtur + Räkmacka King Size 30 personer

Valhalla Bowlinghall. Prova på att spela tillsammans med de aktiva 12 personer

Göteborgsoperan. Julunderhållning. 48 personer

Munspelsorkestern

Nöjesverksamheten var tidigt en viktig sak för GLP. Vi nämnde tidigare cabarégänget som höll till på Studentkåren med sina föreställningar. Senare spelade det också revy i Hvitfeldtskas aula. Den mest kända av alla nöjesaktiviteter var dock GLPs Munspelsorkester. Den omnämns första gången 1975 då orkestern spelade på ett årsmöte. I skriften som togs fram till GLPs 50-årsjubileum 1995 redovisas Munspelsorkesterns aktiviteter över åren. Man hade då genomfört över 600 spelningar för ett hundratal föreningar. Utanför Göteborg hade man gjort 65 spelningar på 24 olika orter ”från Henån i norr till Tjolöholm i söder, Torslanda i väster och Lerum/Gråbo i öster”. Som mest bestod orkestern av 18 musikanter, med komp i form av piano, banjo, dragspel och såg

Skulpturen Arbetarhustrun

På Kapellplatsen står skulpturen Arbetarhustrun. Den tillkom på initiativ av Gamla Landalapojkar. Den bekostades med insamlade medel, bland annat från andra stadsdelsföreningar, organisationer, privatpersoner och andra. Statyn avtäcktes den 11 oktober 1980 och är det mest synliga tecknet på GLPs strävan att bevara minnet av området och invånarna i Landala. Bidragsgivarna ville hylla alla de mödrar som spelat en avgörande samhällsroll i det tysta, innan det fanns barnomsorg, lunchrestauranger och möjligheten för kvinnor från arbetarklassen att få ett betalt arbete. Genom en insamling lyckades man finansiera en skulptur och gestaltningsuppdraget gick till konstnären Elma Oijens. Texten på sockeln skrevs av hennes man, författaren Holger Oijens. Textens fyra rader är formulerade så här:

Med fast hand, sträv av arbete,

mjuk av kärlek, höll du samman hemmet”.

Det fanns också en text under versen: ”Föreningen Gamla Landalapojkar och alla bidragsgivarna, lät resa statyn år 1980, sina mödrar i kär åminnelse.” År 2020 hade författaren Göran Greider passerat Kapellplatsen och sett skulpturen. Efteråt lade han ut en bild av statyn och dess text och skrev på sitt twitterkonto: ”Av detta får jag nästan tårar i ögonen.” Dagen när statyn avtäcktes intervjuades GLPs ordförande Arthur Lund i lokalradion.

 Arthur Lund

Arthur Lund är nog den medlem som betytt mest för Gamla Landalapojkar. Han ingick bland initiativtagarna och var styrelsemedlem i 38 år, varav ordförande i närmare 20 och kallades Mr Landala. Han var en mycket aktiv folkrörelsemänniska och bland annat ordförande i Hyresgästföreningen. Han var verksam också inom nykterhetsrörelsen, hembygdsrörelsen och idrotten. Han var också drivande vid tillskapandet av Arbetarhustrun och en redaktörerna vid framtagandet av GLPs bok om Landala. Tillsammans med sin bror Elof drev han ett skomakeri. Han var den ledande i kampen mot rivningarna i Landala 1970. Arthur Lund gick bort 1989. Hans död uppmärksammades till och med i Gamla Annedalspojkars årsskrift. Hembygdsförbundets ordförande uttryckte sig där på det här sättet: ”Han visste vad han ville och arbetade mycket för det. Han hade den göteborgska humorns framtoning och han hade förmåga att generöst ösa ur vishetens brunn. Vi saknar alla Arthur Lund.”

 Annedalspojkarnas ordförande skrev: ”Även Föreningen GAP har genom Arthur Lunds bortgång mist en god vän och samarbetspartner. I vår ungdom var Landalapojkarna och Annedalspojkarna fiender som bekrigade varandra uppe i bergen, men Arthur förklarade alltid vid våra sammankomster att fredspipa var rökt mellan de forna fienderna. Vi kommer att minnas honom som den kunnige och glade gode vännen.”

Lokaler

GLP har genom åren disponerat tre ”egna” lokaler för sin verksamhet. Den första låg vid det dåvarande Landala Torg som återfanns söder om Vattentornet – nuvarande Fjäderborgen. Senare flyttade föreningen till Holtermansgatan 7, på den sida av Holtermansgatan som fortfarande finns kvar. 1975 hade man kunnat installera sig i den nuvarande lokalen med ingång från Landalagatan med postadressen Landalagången 11.

 Medlemsutvecklingen

 Från ett medlemsantal av 150 redan första året fördubblades det på 30 år och uppgick till 340 år 1975. Under den kommande tioårsperioden växte det ytterligare till cirka 400 år 1985. Därefter har antalet medlemmar minskat. 1998 uppgick det till 276 och 2004 till 233. År 2013 hade det gått ner till 157 medlemmar och 2023 är medlemsantalet nere i ett sjuttotal. Huvudorsaken till den negativa utvecklingen är att det varit svårt att rekrytera medlemmar bland de som flyttat in efter saneringen för 50 år sedan. De som bodde i det Gamla Landala börjar nu uppnå en hög ålder och går bort efter hand. Detta har också gjort att deltagarantalet vid våra torsdagsträffar successivt minskat. I början av 2000-talet var det i genomsnitt cirka 35 medlemmar som kom till dessa möten. 2015 hade det minskat till ungefär 25 och nu, 2023, ligger det på cirka 15.

Landalas historia 1

Landalas historia 2

Krut Hansson historia

"Kattedammens" historia

Svampens historia

Skojarbackens historia

Åter till startsida