Oskar Mellgren (Pettersson) Släktträd.

lovrad.gif (6677 bytes) Åter till startsidan

Kontrakt mellan Petter Olsson och herrgården Röe,
kontraktet är upprättat den 19 december 1859.

Enligt träffad överenskommelse upplåtes till bebrukning begagnande av nuvarande torparen Petter
Olsson torpet Kasebo under mitt innehavande hemman Röe, beräknat från de 25 mars 1859 mot
följande skyldigheters utgörande.

1:0 Förrättar PetterOlsson själv eller med manbar och duglig dräng efter som behovet fodrar de
      dagar av året, som dess arbete påkallas: ETT HUNDRADE FEMTIOSEX (156) dagsverken
      på egen kost.

2:0 Sedan förutnämnda dagsverken äro fullgjorda, betalas för de övriga. som göras då därom
      tillsäges, Tjugofem (25) öre för varje dag, även på egen kost.

3:0 Åligger det Petter Olssons hustru att i tur med de andra underb hemmanet lydande
      Torpar-hustrur biträda med nödiga Hussysslor av Lak, Bak, Bråting och Käfting, varunder
      de åtnjuta gårdens kost, samt att dessutom spinna åtta marker försvarligt blångarn, eller istället
       tre marker lingarn om året.

4:0 Under andtiderna utgöras tvenne manbara dagsverken varje dag, när behovet påkallar och
      därtill uppbådas, eller i brist därav det ena av enduglig kvinnperson, som av mig godkännes, vilka
      dubbla dagsverken likväl avräknas å de för året bestämda.

5:0 Får Petter Olsson gagna hemmanets skog och torvmyr till nödigt gärdsle och vedbränsle jämte
      reparation på husen, dock får vid besittningens förlust ej annat än torv, ener och kvist användas
      till bränsle, samt ej växande träd huggas utan undersökning av behovet och anvisning av mig,
      där huggning får verkställas, varjämte det även åligger Petter Olsson att genast frånsäga, om han
       finner det olovligt hygge förövas i skogen eller bränsle därifrån olovligen bortföres av vem det vara
       må, då han därföre erhåller hälften av den ersättning, vartill åverkaren blivit dömd eller genom
       överens-kommelse kan komma att erlägga.

6:0 Lägger Petter Olsson varje år fyra (4) famnar lagligt Stengärdesgård omkring torpets ägor, och skulle
      sten därtill behöva framköras, få mina dragare därtill begagnas, med villkor att de ej illa hanteras.
     Gärdesgårdarna underhållas för övrigt och lämnas vid ett kommande avträde i hägnadsgillt skick.

7:0 Underhålls husen till torpet med tak och reseväggar samt de bristfälligheter, som utan nybyggnad
      kunna avhjälpas. och kommer arbetet på vid husen nödiga reparationerna att av Petter Olsson
      besörjas, men därtill nödiga materialer tillsläppas av mig.

8:0 Sedan gårdens vårarbete är förrättat, får Petter Olsson begagna mina dragare till förrättande av sin
      sånad, såvida ej till-fället medgiver att under arbetstiden därmed beträda, vilket senare dock ej anses
      som någon skyldighet, och åligger det Petter Olsson att ej behandla dragarna illa, vid förlust av denna
      förmån, och om något av redskapen skadas eller förstöras, då ersätta den eller bättra, vad som fodras.

8:0 I laga tid skall torpet uppsägas, ävensom Petter Olsson äger Laga fardag, såvida denna förmån ej
      förverkas genom ovilja, tro eller uraktlåtenhet av förestående skyldigheters fullgörande.

Röe den 19 December 1859

Joseph Hylander

Med förestående villkor förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till obrottsligt fullgörande därav.
Som ovan
Petter Olsson
Med hand om pennan
Bevittnas av:

And. CHR. Sonnenstein
(länsman)